BurgasTaxi Transfer LTD

Политика за защита на личните данни

Информация за нас

Бургас Такси Трансфер” EООД (Администраторът), със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, Славейков 36, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204283895, Тел:+359 8778 333 91; e-mail: office@burgas.taxi

Информация за нашето длъжностно лице по защита на данните:

Имена: Александър Абаджиев

Email: abadjiev69@gmail.com

Нашето отношение към Вашите лични данни

Бургас Такси Трансфер ЕООД отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и респ. какви са Вашите права.

Какви лични данни обработваме за Вас?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате сайта ни или изберете/заплатите наши услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да направим резервация, нито да ви предоставим оферта. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за наем на автомобил. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за вас:

Общи данни, за да Ви индивидуализираме

 • Трите имена;
 • Данни по паспорт или лична карта;
 • Данни от свидетелство за управление на МПС;
 • Данни за контакт – телефонен номер и електронен адрес (имейл);
 • При регистрация в сайта ни – имена, електронен адрес, парола;
 • Писма и електронни поща, която получаваме от вас при комуникацията ни;
 • Банкови детайли при превод от ваша страна

Лични данни, които ни предоставяте за други лица

Имате възможност да добавите някого като допълнителен шофьор или да направите резервация от името на друго лице, например приятел, член на семейството или колега. В такива случаи, трябва да се уверете, че този човек е информиран, че данните му се предоставят на нас, както и че е запознат с Политиката ни за поверителност на личните данни. Това е ваша отговорност.

Лични данни, които получаваме от други компании

Също така може да получим информация за вас от нашите бизнес партньори, през които сте направили резервацията. Например:

Онлайн платформи за отдаване на автомобили под наем с шофьор, чрез които сте направили резервацията. Те ни предоставят данните за направената резервация, за да можем да придвижим процеса по сключване на договор и предоставяне на автомобила.

IP адрес

Събираме вашия IP адрес, когато посещавате нашия сайт. Това само идентифицира своя доставчик на интернет услуги (ISP) и не съдържа информация за вас като физическо лице. Използваме тази информация, за да ни помогне да разберем повече за това, откъде произхожда нашият трафик от сайта.

С каква цел обработваме Вашите данни?

Резервиране на автомобил

Използваме преди всичко вашите лични данни, за да направим и администрираме вашата резервация, да се свържем с вас, ако имаме проблеми с вашата заявка или да ви изпратим електронно потвърждение на направената резервация.

Обслужване на клиенти

Отдел „Обслужване на клиенти“ обработва данните Ви, за да ви помогнат например да направите резервация или да отговорите на евентуални запитвания, които може да имате преди, по време или след резервацията.

Клиентски отзиви

Можем да използваме вашите данни за контакт, за да ви изпратим кратък въпросник за вашите отзиви за нашите услуги. Това ни помага да разберем и подобрим качеството на облужването ни и да оптимизираме бизнес процесите си.

Защита на правен интерес

В някои случаи може да се наложи да използваме вашите лични данни при защита и разрешаване на съдебни спорове, регулаторни проверки, обжалване на фишове и актове от КАТ, завеждане на застрахователни претенции и др.

На какви правни основания обработваме Вашите данни?

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели и правни основания:

Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор

 • Установяване на самоличността на клиента;
 • Извършване на резервация на даден автомобил;
 • Изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки;
 • Изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за използваните услуги;
 • Уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение

 • изпълнение на задължения във връзка с разпоредбите на Закона за движение по пътищата;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
 • предоставяне на информация на съда и органи на реда.

С кого споделяме информацията Ви?

Бургас Такси Трансфер ЕООД използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

 • Част от получателите на лични данни могат да бъдат: застрахователи, посреднически компании, при които сте направили резервацията, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, търговски агенти и др.
 • Подобно споделяне на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.
 • Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като: регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;
 • Доставчици на платежни услуги и други финансови институции, с които уреждаме плащания или гаранции за плащане. Ако вие (или притежателят на банковата карта, използвана за извършване на резервацията си) поискате таксуване, може да се наложи да споделяме определени данни за резервацията с доставчика на платежни услуги и съответната финансова институция. Това може да включва копие от потвърждението на резервацията или IP адреса, използван за извършване на резервацията Ви. Също така можем да обменяме информация със съответните финансови институции, ако считаме, че е необходимо за целите на откриването и предотвратяването на измами.

Автоматизирани алгоритми

Ние не използваме средства за автоматизирано взимане на решения.

Сигурност

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Бургас Такси Трансфер ЕООД взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. Част от предприетите действия са:

 • запознаване на персонала с особеностите при обработване на лични данни и с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни, с настоящата политика и с др. свързани вътрешни нормативни актове; · конфиденциалност на информацията; · обучение на персонала;
 • Определяне на зоните с контролиран достъп; определяне на помещенията, в които се обработват лични данни, вкл. в които се намират сървърите ни и ограничаване на достъпа · определяне на организацията на физическия достъп; · определяне на използваните технически средства за физическа защита – в специални стаи и шкафове под персонална защита:
 • Физически организационни и технически мерки за защита:
 • Документална защита:
 • Определяне на срокове за съхранение; · правила за разпространение, процедури за унищожаване, проверка и контрол на обработването.

От друга страна, прилагаме и специфични технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим ваши данни безсрочно.

Част от сроковете са:

 • 5 години от изпълнение на договора – при определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;
 • 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
 • 30 дни при звукозапис.

Прехвърляне на данни между държави

Бургас Такси Трансфер ЕООД не прехвърля ваши данни в други държави в ЕС и извън него.

Вашите права по отношение на личните данни

По всяко време можете да поискате от Бургас Такси Трансфер ЕООД да ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за вас. Можете също така да изискате нашата компания да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. Бургас Такси Трансфер ЕООД осигурява и вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата ви при автоматизирано взимане на решения.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на вашите лични данни спрямо Бургас Такси Трансфер ЕООД. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

Част от правата ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

В случай на упражняване на горните права, можем да поискаме от вас допълнителна информация, за да потвърдим самоличността Ви, да запазим информацията ви поверителна. Ще разгледаме молбата ви в съответствие с приложимото законодателство и ще ви информираме в законоустановените срокове.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба при незаконосъобразно обработване на данните Ви до Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Бургас Такси Трансфер ЕООД я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

При въпроси и предявяване на права по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към служителите на Бургас Такси Трансфер ЕООД по следните начини:

Email: abadjiev69@gmail.com

Телефон: +359 8778 333 91

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 01.01.2024г.